شبکه ارتباطی سازمان های غیر دولتی زنان جمهوری اسلامی ایران

شبکه ارتباطی سازمان های غیر دولتی زنان که به اختصار شبکه خوانده شد، نهادی غیر سیاسی، غیر دولتی و غیر انتفاعی خواهد بود که برای اهداف مذکور در این اساسنامه در چارچوب مقررات جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و فعالیت خواهد نمود.

فایل pdf اساسنامه

   دانلود : asasname-shabake.pdf           حجم فایل 2712 KB